Author: admin

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คู่มือเเนวทางการปฏิบัติเข้าใช้งานระบบเเละสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

บัญชีราคาประเมิน 2565.11.28_fullv5

คู่มือฯ(สิ่งที่ส่งมาด้วย1)28112565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ถนนนาสร้าง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ตำบลนครปฐม รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.๕และม.๑

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนนาสร้าง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ตำบลนครปฐม รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๕และม.๑