Month: พฤศจิกายน 2022

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ถนนนาสร้าง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ตำบลนครปฐม รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕และหมู่ที่ ๑๐

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติมมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์