โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองนครปฐมได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน  2565  เวลา 09.00 น.  (ผ่านระบบ Google Meet)  เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเทียง และให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น