แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรีนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>>  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20220427024428.pdf

 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลากร ของเทศบาลเมืองนครปฐม

>>>  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20220428010412.pdf

 

สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)

>>>  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20220511011135.pdf

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>> https://docs.google.com/forms/d/10AeVve6sZ-3FpXjPbklm9uQfw91S3FVdO7YZ0-VRsiQ/edit