ข่าว

2022-06-24 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565


2022-04-25 ประกาศเทศบาลเมืองนครปธม เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน
2022-04-06 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนครปฐม ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
2022-03-28 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
2022-03-25 สื่อรณรงค์ วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย 100%
2022-03-25 ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง การประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพสภาพในพื้นที่หน่วยงาน
2022-02-28 ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-01-10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนครปฐม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
2021-12-29 ประกาศ การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้ายและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
2021-12-21 การจัดการจราจร บริเวณงานก่อสร้างสะพาน โครงการก่อสร้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
2021-11-30 รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบปประมาณ 2564
2021-11-24 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
2021-11-12 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่
2021-10-14 ประกาศ ทม.นฐ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐม
2021-10-14 ประกาศ ตามหาเจ้าของสุนัข
2021-09-10 ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว
2021-08-11 ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินเฉพาะแห่งเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการขยายระบบประปาผิวดินของเทศบาลเมืองนครปฐม
2021-06-25 ประกาศ คำสั่งเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-06-24 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐม
2021-06-01 ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
2021-05-25 ประกาศ ทม.นฐ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐม
2021-05-14 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2021-04-30 ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
2021-04-27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
2021-03-02 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2021-01-29 ประกาศ ผลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุรภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-01-27 ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
2021-01-21 แผนการดำเนินงานแนะนำการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานประอบกิจการหอพัก
2020-12-25 ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
2020-12-04 ภาษีป้าย (ฉบับใหม่ 2564)
2020-11-11 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-11-09 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
2020-11-05 รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบปประมาณ 2563
2020-10-29 ประกาศ เงินมัดจำรังวัดต้างบัญชีเกิน 5 ปี
2020-10-12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
2020-10-12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
2020-10-02 รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-09-28 การรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
2020-08-28 ประกาศ ทม.นฐ. เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
2020-08-21 รายงานการประชุม โครงการ "อบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริฯ" ครั้งที่ 2
2020-08-13 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
2020-08-10 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น
2020-08-10 การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
2020-08-04 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
2020-08-03 รายงานการประชุม โครงการ "อบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริฯ" ครั้งที่ 1
2020-07-31 เชิญร่วมบริจาคโลหิต
2020-07-22 ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญหาการแพทย์แผนไทย
2020-07-06 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
2020-06-10 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2020-05-29 รายงานผลการตรวจติดตามตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2020-05-27 แนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมี
2020-05-21 ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
2020-05-21 โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2020-04-30 รายงานทะเบียนตลาด ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ปีงบประมาณ 2563
2020-04-22 รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลเมืองนครปฐม
2020-04-09 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
2020-04-02 ขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
2020-03-30 การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2020-03-05 การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ในปี ๒๕๖๓
2020-03-04 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม
2020-03-02 การับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ
2020-01-22 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
2019-12-23 สวดมนต์ข้ามปี 2563 วิถีพุทธ วิถีไทย
2019-12-18 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2019-12-18 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 2563
2019-12-17 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2019-11-13 สมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
2019-10-31 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบปประมาณ 2562
2019-10-22 รายงานผลการตรวจติดตามตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2019-10-18 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-10-17 เชิญร่วมบริจาคโลหิต
2019-10-17 โครงการ เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน
2019-10-02 ประกาศนโยบายบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
2019-09-04 การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
2019-06-14 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปี 2561
2019-06-04 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีประกอบกิจการและขยายโรงงาน
2019-05-23 การบริการมาตรฐานหอพัก
2019-05-01 ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2019-05-01 ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2019-02-14 คู่มือการเลือกตั้ง ส.ส.
2019-01-31 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
2018-12-13 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ปี พ.ศ. 2561
2018-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 2562
2018-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2562
2018-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562
2018-11-09 ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2018-11-09 ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2018-11-02 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-10-17 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2561
2018-10-17 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2560
2018-10-11 รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-10-03 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 4
2018-10-01 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-08-15 รายงานผลการตรวจติดตามตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2018-07-04 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-07-03 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 3
2018-05-16 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายหน่วยงาน เทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2018-04-17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-04-17 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
2018-04-02 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 2
2018-03-13 ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
2018-03-02 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2018-01-30 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร
2018-01-22 มาตรการการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่
2018-01-04 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-12-29 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 1
2017-12-29 กิจกรรม “สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร” เทศกาลข้าวใหม่
2017-12-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2561
2017-12-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 2561
2017-12-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561
2017-11-30 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2017-11-30 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 11 กรกฎาคม 2559
2017-11-30 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 8 กุมภาพันธ์ 2560
2017-11-30 แจ้งประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2017-11-30 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองนครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
2017-11-30 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2561)
2017-11-30 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2022-06-22 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนไผ่ลิ้นช้าง หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงโค้งนาบัว) รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2022-06-22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนไผ่ลิ้นช้าง หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงโค้งนาบัว) รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-06-21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-06-21 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่ ๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-06-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-06-14 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
2022-06-13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (สขร.)
2022-06-13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (สขร.)
2022-06-08 ประกาศเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
2022-05-24 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
2022-05-24 ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-19 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-11 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-06 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-06 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-04-29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่ ๑)
2022-04-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-04-28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
2022-04-22 ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
2022-04-22 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-04-20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๕)
2022-04-19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2565 และรายไตรมาสที่ 2
2022-04-18 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-04-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-03-08 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
2022-03-07 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2022-03-07 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่๑)
2022-03-07 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2022-03-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
2022-02-24 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
2022-02-22 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
2022-02-10 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙ และหมู่ที่ ๑๐ รวมจำนวนติดตั้ง ๔๔ จุด
2022-02-09 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่ ๑) ตำบลนครปฐม
2022-02-09 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑/๔ (หลังศาลแป๊ะกง) หมู่ที่ ๒ (ระยะที่ ๑)
2022-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดินเฉพาะแห่งเพื่อการขยายระบบประปาผิวดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-07 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
2022-02-03 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
2022-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนบ้านท่าใหม่ ซอย ๖ ถึงซอย ๘ หมู่ ๔ ตำบลนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
2022-01-20 ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙ และหมู่ที่ ๑๐ รวมจำนวนติดตั้ง ๔๔ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-01-20 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙ และหมู่ที่ ๑๐ รวมจำนวนติดตั้ง ๔๔ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-01-17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)
2022-01-17 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
2022-01-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
2022-01-11 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านท่าใหม่ ซอย ๖ ถึงซอย ๘ หมู่ที่ ๔
2022-01-10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 และรายไตรมาส
2022-01-05 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
2021-12-21 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-12-08 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร)
2021-11-15 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
2021-11-04 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.)
2021-10-19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
2021-10-19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
2021-10-18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔)
2021-10-15 บันทึกการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (สขร.ไตรมาสที่ ๔)
2021-10-15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และรายไตรมาสที่ ๔
2021-10-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๙ ขวา ๕ ซ้าย ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๓) ตำบลนครปฐม
2021-10-07 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
2021-09-30 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริิมเหล็ก โดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2021-09-30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน ๙ ขวา ๕ ซ้าย ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๓) ตำบลนครปฐม
2021-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2021-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางฟ้า ฉลองสุขวัฒน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนครปฐม
2021-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
2021-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต และผิววัสดุรองพื้นทาง ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ และซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐม
2021-09-14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
2021-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยตาลคู่ คอกวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม
2021-09-06 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2021-09-06 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน สิงหาคม 2564
2021-09-06 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2021-09-06 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางฟ้า ฉลองสุขวัฒน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนครปฐม
2021-09-06 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางฟ้า ฉลองสุขวัฒน์ หมู่ ๙ ตำบลนครปฐม
2021-09-06 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2021-09-06 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจ้าเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2021-09-01 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2021-08-26 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยตาลคู่ คอกวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม
2021-08-26 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยตาลคู่ คอกวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม
2021-08-18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต และผิววัสดุรองพื้นทาง ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ และซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐม
2021-08-18 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต และผิววัสดุรองพื้นทาง ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ และซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐม
2021-08-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-08-13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2021-08-11 ประกาศร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต และผิววัสดุรองพื้นทาง ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ และซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐม
2021-08-04 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน กรกฎาคม 2564
2021-07-29 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-07-29 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-07-20 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-07-20 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-07-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่ นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
2021-07-02 บันทึกการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (สขร.ไตรมาสที่๓)
2021-07-02 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 และประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2564)
2021-07-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ
2021-06-24 ประกาศราคากลางซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
2021-06-24 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
2021-06-17 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
2021-06-17 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-06-17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-06-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (pacli ๑๐% จำนวน ๙๐,๐๐๐ กิโลกรัม)
2021-06-02 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน พฤษภาคม 2564
2021-05-24 ประกาศราคากลางซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
2021-05-24 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
2021-05-20 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
2021-05-20 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
2021-05-17 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-05-17 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-05-07 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม
2021-05-06 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2021-05-06 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน เมษายน 2564
2021-04-28 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 9 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2021-04-20 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2021-04-19 ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-04-09 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และประจำรายไตรมาสที่ ๒
2021-04-07 บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรคและข่อเสนอแนะการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (สขร.ไตรมาสที่ ๒)
2021-03-19 ประกาศราคากลางซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-03-19 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-03-17 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-03-16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ หมู่ ๓ จุดเริ่มต้นบ้านธีระชัย ถึง หอพักฟ้ารุ่ง ตำบลนครปฐม
2021-03-16 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ หมู่ ๓ จุดเริ่มต้นบ้านธีระชัย ถึงหอพักฟ้ารุ่ง ตำบลนครปฐม
2021-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑/๒ (มลคล้ำ) จากต้นซอยถึงบ้านคุณสุวรรณี หมู่ ๖ ตำบลนครปฐม
2021-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครปฐม
2021-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลนครปฐม
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง ๖๕% จำนวน ๖,๔๐๐ กิโลกรัม)
2021-03-04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-03-04 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
2021-03-03 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ 2564
2021-03-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านมานพ ริ้วทองชุ่ม
2021-03-03 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓
2021-03-02 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-03-02 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-02-24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-02-24 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
2021-02-23 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-23 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2021-02-22 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2021-02-19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2021-02-19 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2021-02-18 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-02-18 ประกาศยกเลิิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-02-17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑/๒ (มลคล้ำ) จากต้นซอยถึงบ้านคุณสุวรรณี หมู่ ๖
2021-02-17 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑/๒ (มลคล้ำ) จากต้นซอยถึงบ้านคุณสุวรรณี หมู่ ๖
2021-02-17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ หมู่ ๔ ถึงบ้านนายมานพ ริ้วทองชุ่ม
2021-02-17 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ หมู่ ๔ ถึงบ้านนายมานพ ริ้วทองชุ่ม
2021-02-17 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน มกราคม 2564
2021-02-16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-02-11 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-02-11 ประกาศราคากลางซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-01-29 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-01-29 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2021-01-26 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-01-21 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2021-01-18 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-01-15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๓)
2021-01-13 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2021-01-13 บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (สขร.ไตรมาสที่ ๑)
2021-01-12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน ธันวาคม 2563 และประจำรายไตรมาสที่ ๑
2021-01-08 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2021-01-08 ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2020-12-29 ประกาศราคากลางซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2020-12-29 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2020-12-23 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง
2020-12-17 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2020-12-17 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-12-08 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน 2563
2020-12-08 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แแบบ สขร.๑) เดือน ตุลาคม 2563
2020-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน
2020-11-16 ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-16 ประกาศราคากลางซื้อรถตักหน้าขุดหลังแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-10 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน
2020-11-06 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-10-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-10-19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)
2020-10-19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2020-10-09 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกันยายน 2563 และประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)
2020-10-08 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓
2020-09-18 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว 10%(Pacli 10%)
2020-09-11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
2020-09-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดก่ิงเดี่ยวถนนสวนตะไคร้-ม่วงตารส ฯ
2020-09-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและวางท่อข้ามาถนน คสล. (เชื่อมระหว่างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2020-08-25 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและวางท่อข้ามถนน คสล. (เชื่อมระหว่างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2020-08-25 ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและวางท่อข้ามถนน คสล. (เชื่อมระหว่างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2020-08-25 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน
2020-08-25 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ฯ จำนวน ๑ คัน
2020-08-25 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2020-08-21 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2020-08-10 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยวถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารส ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดก่ิงเดี่ยวเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ สูง ๙ เมตร โคมไฟ LED ในบัญชีนวัตกรรม ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองนครปฐม พร้อม
2020-08-10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยวถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารส ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยวเสาเหล็กชุมกัลป์วาไนท์ สูง ๙ เมตร โคมไฟ LED ในบัญชีนวัตกรรม ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลเมื
2020-08-05 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-08-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
2020-08-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
2020-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยบุญมา แดงมงคล หมู่ ๙ ตำบลนครปฐม
2020-07-15 ประกาศราคากลางโครงการซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว ๑๐% (Pacli ๑๐%)
2020-07-15 ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว ๑๐% (Pacli ๑๐%)
2020-07-14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
2020-07-14 รายงานผลการจัดซ์ื้อจัดจ้าง สขร. ประจำไตรมาสที่ ๓ และประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
2020-07-13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-07-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
2020-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม
2020-06-24 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยบุญมา แดงมงคล หมู่ ๙ ตำบลนครปฐม
2020-06-24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยบุญมา แดงมงคล หมู่ ๙ ตำบลนครปฐม
2020-06-23 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ,ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๗๕ เมตร , ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓,๘๓๒ เมตร , ท่อขนาด ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร , ท่อขนาด ๑ เมตร ระยะทาง ๑,๘๓๐ เ
2020-06-23 ประกาศราคากลางโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ,ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๗๕ เมตร , ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓,๘๓๒ เมตร , ท่อขนาด ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร , ท่อขนาด ๑ เมตร ระยะทาง ๑,๘๓๐ เมตร
2020-06-17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
2020-06-17 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-06-17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐม
2020-06-17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม
2020-06-16 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2020-06-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลนครปฐม
2020-06-02 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
2020-05-26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอย ๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลนครปฐม
2020-05-26 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอย ๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลนครปฐม
2020-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนนาสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ ตำบลนครปฐม
2020-05-25 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม
2020-05-19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม
2020-05-19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม
2020-05-18 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-05-13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนนาสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม
2020-05-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนนาสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม
2020-05-13 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2020-05-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านทิพยวรรณ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐมม
2020-05-07 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563
2020-04-08 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านทิพยวรรณ หมู่ 4 ตำบลนครปฐม
2020-04-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้้านทิพยวรรณ หมู่ 4 ตำบลนครปฐม
2020-04-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑ , ๑/๑ ,๑/๓ และ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2020-04-02 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563 และรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
2020-04-02 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2020-03-13 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2020-03-09 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑, ซอย ๑/๑, ซอย ๑/๓ และซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2020-03-09 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑, ซอย ๑/๑, ซอย ๑/๓ และซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2020-03-09 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-03-04 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2020-02-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนมกราคม 2563
2020-01-15 รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. ประจำไตรมาสที่ 1 และประจำเดือนธันวาคม
2020-01-15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562
2020-01-13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2020-01-13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2020-01-13 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑ ,ซอย ๑/๑, ซอย ๑/๓ และซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของเทศบาลเมืองนครปฐม
2020-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลเ้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2020-01-02 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 ,ซอย 1/1, ซอย 1/3, ซอย 1/4 หมู่ 10 ตำบลนครปฐม
2019-12-24 ประกาศร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑ ซอย ๑/๑ ,ซอย ๑/๓ ,ซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม
2019-12-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น ๓) จุดเร่ิมต้นบ้านเลขที่ ๑๕๕/๗-๘ หมู่ ๕
2019-12-11 ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง
2019-12-11 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง
2019-12-06 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-12-03 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-11-28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม
2019-11-28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม
2019-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐมเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง
2019-11-14 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม
2019-11-13 ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง
2019-11-13 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง
2019-10-24 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
2019-10-24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม
2019-10-18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม
2019-10-18 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
2019-10-18 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2019-10-08 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-10-08 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-10-05 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
2019-10-05 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายนและประจำไตรมาศที่ 4
2019-09-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 ม.3 ตำบลนครปฐม
2019-09-05 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-3
2019-09-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562
2019-09-04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑-๓
2019-08-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2019-08-29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอย ๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครปฐม
2019-08-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
2019-07-04 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562
2019-05-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) บริเวณซอยบ้านพันโทบัญญัติ หมู่ ๑ ต.นครปฐม รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-05-22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) บริเวณซอยบ้านพันโทบัญญัติ หมู่ 1 ตำบลนครปฐม
2019-04-18 ประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-18 ประกาศราคากลางโครงการซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม
2019-04-15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี 2562
2019-03-13 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2019-03-12 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-07 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-07 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอย ๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครปฐม
2019-02-22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม 3)
2019-02-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ จำนวน ๒ คัน
2019-02-13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม 2)
2019-02-13 ประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-13 ประกาศราคากลางซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม
2019-02-04 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน
2019-02-04 ประกาศราคากลางรถบรรทุกาขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กโลวัตต์ จำนวน 2 คัน
2019-01-16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2018-12-24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
2018-10-10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-10-01 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-10-01 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-06-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี 2560
2018-06-04 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๐
2018-05-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-04-18 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-04-18 ประกาศราคากลางรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-09 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 9 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 5 ต.นครปฐม มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต.นครปฐม มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 541 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบ
2018-03-08 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
2018-02-01 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้เครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-02-01 ประกาศราคากลางรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-01-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ 10
2018-01-23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ 10 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2017-11-30 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องบริการนวดแผนไทย จำนวน 1 ห้อง
2017-10-02 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-09-28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน
2017-09-28 โครงการวางท่อน้ำเข้า ท่อระบายออก สระน้ำสาธารณะ(สระดอนป่าช้า) หมู่ที่ 13 บ้านบ่อว้าน้อย
2017-08-17 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
2017-08-17 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
2017-07-26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 6
2017-07-26 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2017-07-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2017-06-12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องบริการนวดแผนไทย จำนวน 1 ห้อง
2017-06-12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนครปฐม
2017-06-12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องทันตกรรม
2017-04-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซื้อโพลีอลูมิเนี่ยมคลอไรด์ (PAC Li)
2016-10-01 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2016-06-08 ประกาศราคากลางโครงการซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด
2016-01-16 โครงการก่อสร้างพื้นที่ขายของและจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
2015-12-17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ระยะทาง ๕๙๐ ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงานกุนเชียง หมู่ ๑ ถึงศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ ๑
2015-10-02 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
2015-10-01 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2015-08-13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ตามแบบเทศบาลกำหนด
2015-07-09 โครงการจัดซื้อคลอรีนผง 65% จำนวน 1000 กก. และโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ 10%
2015-06-03 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558
2015-05-13 โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณหมู่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2
2015-05-13 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาบริเวณถนนบ้านทุ่งน้อยและซอย 4,9 หมู่ที่ 9
2015-05-13 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา จุดเริ่มต้นศาลพ่อหมอ ซอย 9 จุดสิ้นสุดซอย 4 หมู่ที่ 9
2015-05-13 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 9 ถึงซอยเมืองเก่า หมู่ที่ 9
2015-05-06 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2558
2015-05-01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 4
2015-05-01 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) จุดเริ่มต้นข้างบ้านรองสมพล ถึงบริเวณแยกเอกชัยฟาร์ม หมู่ที่ 2
2015-04-03 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558
2015-03-02 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
2015-02-03 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2558
2014-12-04 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
2014-11-05 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557
2014-01-05 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557
1970-01-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔

2018-12-18 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น


2018-12-18 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
2018-12-18 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
2018-12-18 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
2018-11-01 คู่มือประชาชน สำหรับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
2018-11-01 การบริการประชาชนด้านงานประปา
2018-11-01 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2018-11-01 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2018-11-01 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2018-11-01 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2018-11-01 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2018-11-01 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2018-11-01 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2018-11-01 การแจ้งขุดดิน
2018-11-01 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2018-11-01 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2018-11-01 การแจ้งถมดิน
2018-11-01 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2018-11-01 การบริการประชาชนด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ
2018-11-01 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
2018-11-01 การรับชำระภาษีป้าย
2018-11-01 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2018-11-01 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2018-11-01 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2018-11-01 การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย
2018-11-01 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2018-11-01 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
2018-11-01 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2018-11-01 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
2018-05-22 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม)
2018-05-22 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

2022-03-02 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔


2021-12-23 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-12-23 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-09-28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-09-20 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-09-20 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-08-24 รายงานการประชุมสภาเทศยาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๔
2021-08-19 การนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-08-11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-08-05 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-08-05 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-05-13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม
2021-05-07 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-05-07 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-05-03 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
2020-05-28 รายงานการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
2020-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
2020-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
2020-02-28 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
2020-02-27 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2563
2020-02-27 การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2563
2020-02-21 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
2020-02-21 การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
2020-02-21 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
2019-12-28 รายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
2019-12-11 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
2019-12-11 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2019-09-25 รายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
2019-09-19 การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
2019-08-22 รายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2019-08-16 การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
2019-08-13 รายงานการประชุมสมัยวิิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562
2019-08-13 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2019-08-13 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
2019-07-11 รายงานการประชุมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2019-07-11 การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
2019-05-30 รายงานการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2019-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2019-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
2019-03-01 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2562
2019-03-01 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
2019-02-22 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com