แผนการดำเนินงานแนะนำการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานประอบกิจการหอพัก


                         ด้วย เทศบาลเมืองนครปฐม จักดำเนินการแนะนำการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบกิจการหอพัก ให้กับผู้ประกอบกิจการตามแผนการดำเนินงานฯ ที่แนบมาด้วยนี้

21/01/2021

711

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com