ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564


                 ด้วยหนังสือกระทรวงมหาตไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.ต/ว๔๒๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายกำหนดเวลดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสั่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๓ ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน รัฐนตรีว่าการกระทรวมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ภายในกำหนด ๒ เดือนแล้วนั้น
                 เทศบาลเมืองนครปฐม จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกอบระยะเวลในการดำเนิการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ หากมีข้อสสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ยพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม หรือ โทร. ๐๓๔-๒๖๗๗๕๑ ในวันและเวลาราชการ
 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/47/20210127112738.pdf

27/01/2021

1140

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com