ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครปฐม


04-02-2564            เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม 

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210206023755.pdf

04-02-2564            เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม 

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210206023728.pdf

04-02-2564            เรื่อง  กำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210206025246.pdf

04-02-2564            เรื่อง  กำหนดจำนวนประกาสและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210216101903.pdf

19-02-2564            เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง  

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210222113416.pdf

19-02-2564            เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210222113457.pdf

19-02-2564            เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 1  

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210222113527.pdf

19-02-2564            เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 2  

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210222113546.pdf

19-02-2564            เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 3  

                               http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210222113614.pdf

26/10/2016

600

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com