ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210505013449.pdf

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210505032319.pdf

 -  ตัวอย่าง แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210505032400.docx

-   แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง   http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20210505032420.docx

 

26/10/2016

329

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com