ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เกี่ยวกับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เกี่ยวกับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

  • ประกาศ ทม.นครปฐม  เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครปฐม 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20210511111522.pdf

  • ประกาศ ทม.นครปฐม  เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20210511111541.pdf

  • ประกาศ ทม.นครปฐม  เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20210511111558.pdf

  • ประกาศ ทม.นครปฐม  เรื่อง  มาตรการการจัดการข้อรองเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20210511111614.pdf

  • ประกาศ ทม.นครปฐม  เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาลเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20210511111631.pdf

  • ประกาศ ทม.นครปฐม  เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20210511111645.pdf

  • ประกาศ ทม.นครปฐม  เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20210511111700.pdf

26/10/2016

329

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com