ประกาศ ทม.นฐ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐม


            เทศบาลเมืองนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐมจำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จำนวน  ๑  อัตรา 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จำนวน  ๑  อัตรา

             รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๔  -  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ในวันเวลาราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม  หมู่  ๒  ตำบลนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  และสมัครสอบได้เพียง  ๑  ตำแหน่ง เท่านั้น  สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-๓๔๒๖-๗๗๕๑ 

mail http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/47/20210525021514.pdf

25/05/2021

488

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com