เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือการปฏิบัติงาน  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรีนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>>  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20220427024428.pdf

 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลากร ของเทศบาลเมืองนครปฐม

>>>  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20220428010412.pdf

 

สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)

>>>  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/55/20220511011135.pdf

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>> https://docs.google.com/forms/d/10AeVve6sZ-3FpXjPbklm9uQfw91S3FVdO7YZ0-VRsiQ/edit

26/10/2016

491

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com