ประกาศ คำสั่งเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


ประกาศ คำสั่งเทศบาลเมืองนครปฐม
เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
***************
 
                ตามที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองนครปฐม ได้มีการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากงานพัฒนารายได้ กองคลัง มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในเวลาราชการ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย จัดทำหนังสือติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษีดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นั้น
                เพื่อให้งานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันต่อเวลา จึงให้พนักงานเทศบาลมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
                ๑. นางสาวจิตติมา จารุเกียรติสกุล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์
                ๒. นายจีรวัฒน์ มะศิริ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
                โดยให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
 

25/06/2021

411

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com