ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินเฉพาะแห่งเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการขยายระบบประปาผิวดินของเทศบาลเมืองนครปฐม


ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม

เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินเฉพาะแห่งเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการขยายระบบประปาผิวดินของเทศบาลเมืองนครปฐม

                 ด้วยเทศบาลเมืองนครปฐมมีความประสงค์จะขอรับการบริจาคที่ดิน ซึ่งมีเขตที่ดินติดต่อหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งอาคารผลิตน้ำประปาผิวดินเทศบาลเมืองนครปฐม หมู่ที่ ๖ ตำบลนครปฐม ในระยะทางไม่เกิน ๕00 เมตร เนื้อที่ไม่เกิน ๕ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการขยายระบบประปาผิวดินของเทศบาลเมืองนครปฐม
 
                 ดังนั้น จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินบริเวณดังกล่าว ให้แก่ เทศบาลเมืองนครปฐม สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม เลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๑-๓๔๒๖-๗๗๕๑ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามวันและเวลาราชการ
 
                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔
 
 
ณัทพงศ์  ถ้ำเพชร์
(นายณัทพงศ์  ถ้ำเพชร์)
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
 

11/08/2021

334

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com