การจัดการจราจร บริเวณงานก่อสร้างสะพาน โครงการก่อสร้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี


ด้วยแขวงทางหลวงนครปฐม ได้รับแจ้งจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๓๘+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๔+๒๖๖.๘๓๓ (ตอน ๑๒) จะเข้าดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน (U-Girde) งานก่อร้างสะพาน กม.๓๘+๙๗๓.๕๕๕ LT, Pier.-Pier.๑๐ LT
อบจ.นครปฐม บริเวณ ร.๑ซ. (เจดีย์บูชา) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๘ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕'๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย
             ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรบริเวณงานก่อสร้างสะพานดังกล่าว หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดประสานงานโดยตรงที่นายพยูร เทียนทอง ตำแหน่ง นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๓๘+๕๐๐.๐๐๐-กม.๔๔+๒๖๖.๘๓๓ โทรศัพท์หมายเลข ๑๙๘ ๗๖๗ ๖๓๙๙

21/12/2021

209

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com