ประกาศ ผลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุรภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม
เรื่อง ผลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวตล้อม  การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดย อปท) EHA ๒๐๐๑ : ๒๐๒๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
                ตามที่เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดให้มีระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนมีน้ำอุปโภคที่สะอาดเพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำ รวมถึงส่งน้ำเพื่อตรวจรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวตล้อม การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดย ฮปท.) EHA ๒๐๐๑ : ๒๐๒๐ นั้น
 
                บัดนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจการจัตการคุณภาพน้ำประปา ของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว โตยได้แจ้งหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัตการคุณภาพน้ำประป (ผลิตโดย ธปท.) EHA ๒๐๐๑ : ๒๐๒๐ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 

29/01/2021

260

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com