กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางชัชวรรณ  จันทร์นพัตน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
                                                                                                      
                                         -ว่าง-                                                                                                                  -ว่าง-
                               หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข                                                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 
                                                                                  
      นางศิริรัตน์  รอดถนอม                    นางปราณี  พุทธรักษา                                                     - ว่าง -                                     จ่าสิบเอกชัยวัฒน์  ทองปาน
          พยาบาลวิชาชีพ                           พยาบาลวิชาชีพ                                                  นักวิชาการสุขาภิบาล                                    เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 
 
                                                        
       นางสาวชลธิชา  สืบเสนาะ                   สิบโท ธนัช  สมบูรณ์                                 นายกัมปนาท  ปัถวี                    นายสมเจตน์  อยู่รัตน์                    นายไกรศร  มั่นคง  
       เจ้าพนักงานสาธารณสุข                      เจ้าพนักงานธุรการ                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                   คนงานประจำรถขยะ                    คนงานประจำรถขยะ
 
                                                    
      นางสาวอภิสรา  ขวัญสด                   นางสาวณัฐฐา  ฉิ่งทองคำ                          นายศุภกร  เอกณรงค์พันธ์                 นายสมทรง  สิงโต                   นายประกิจ   ใจงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                        คนงาน                                 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

 

26/10/2016

4904

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com