สำนักงานปลัด


บุคลากรสำนักปลัด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุภา บุทธยักษ์
ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม
 
น.ส.นุชนาถ มรุธาวานิช
รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม
 
นางนฤมล  โพธิ์ทองนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
                      นางสิรภัทร  ศรีสุขสวัสดิกุล                                                                                                                                                 -ว่าง-
              หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                                                                                                                                 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
                                                                                       
    นายสกุลกฤติ  เอกสินธุ์                 นายอภิรัตน์ งามแข                                             น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค                  นายสุรศักดิ์ ระพาเพท                  น.ส.มาลิณี ริ้วทองชุ่ม
                นิติกร                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                               นักพัฒนาชุมชน                           นักพัฒนาชุมชน                       นักทรัพยากรบุคคล  
                                                  
                                                                                                                        
                                                    น.ส.ธิดารัตน์ เด่นจารุกูล                                              นายวิทยา  วัฒทันต์                น.ส.กฤษณาภรณ์  นูมหันต์          นายพงศ์กานต์  วิเวียงไล
                                           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                           จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          เจ้าพนักงานธุรการ                      พนักงานขับรถยนต์
 
 
               
 นางรุจิวรรณ  สายอุทธา       นางสวิง  ชื่นเจริญ        นายพีรพัฒน์  จอกลอย         นายสาธิต  สีพราย          นายปฏิพน  สืบสุข       นายเอกวิทย์  พ่วงจันทร์       นางสุเนตร เทศัชบุตร
           นักการ                             คนงาน                           คนงาน                            คนงาน                  ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ       ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ              พนักงานดับเพลิง
 
 

26/10/2016

5954

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th