กองการศึกษา


บุคลากรกองการศึกษา
 
 
น.ส.พิศมัย  เจริญลักษณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางวัชรา   ศิริทรัพย์ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
 
                                                                      
                                        - ว่าง -                             น.ส.มัทติกา  ดีสวัสดิ์                     น.ส.พรพิมล  ตันทเนตนิต
                                  นักวิชาการศึกษา                                  ครู                                    ครู
 
 
                                                                         
                                                          นางโสภา  โรจน์เอกจิตต์                นางทัศนภรณ์  ศรีทอง
                                                                ผู้ดูแลเด็ก                           ผู้ดูแลเด็ก
 
 
                                                                 
                                          น.ส.ริสา  สามตรีกัน              น.ส.จินตนา  เณรบำรุง               นายภควัต  จอกลอย
                                              คนงาน                              คนงาน                          คนงาน 
 
 

 

26/10/2016

4023

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com