ผู้บริหาร


คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครปฐม

 
 
 
                            
 
 
                        
 
                                              
 
 
 

นางสาวนุชนาถ  มรุธาวานิช

รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ 089 201 8837

26/10/2016

10181

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com