สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


Logo เทศบาล
สภาพทั่วไปของตำบล

              เทศบาลเมืองนครปฐม เป็นหน่วยราชการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  เป็นเทศบาลเมืองนครปฐม ลงวันที่ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ปัจจุบันนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนภายในตำบลนครปฐม   ตามมาตรา  ๔๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒        

------------------------------------
 

 

26/10/2016

3562

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com