แผนที่เขตปกครองและลักษณะภูมิอากาศ


Logo เทศบาล
แผนที่เขตปกครองและลักษณะภูมิอากาศ

แผนที่เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๘  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

-  หมู่ที่  ๑  บ้านหุบชบา
-  หมู่ที่  ๒  บ้านนาสร้าง   
-  หมู่ที่  ๓  บ้านปิ่นเกลียว  
-  หมู่ที่  ๔  บ้านนาข้าวสุก  
-  หมู่ที่  ๕  บ้านนาขุม  
-  หมู่ที่  ๖  บ้านทุ่งเผาเต่า  
-  หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งน้อย  
-  หมู่ที่  ๑๐  บ้านนาหุบ

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม เป็นพื้นที่ราบลุ่มดินดำเหมาะแก่การเกษตรกรรม เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เหมาะแก่การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานโดยอาศัยแหล่งน้ำในคลองชลประทานที่ไหลผ่านในการทำการเกษตรได้ตลอดปี

ลักษณะภูมิอากาศ

     มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง  แบ่งเป็น  ๓  ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  ฤดูฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
 

-----------------------------------------

26/10/2016

3322

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com