ประชากร


Logo เทศบาล
ประชากร

     ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมมีครัวเรือน  ๕,๑๒๗  ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น  ๑๑,๖๙๔  คน  แยกเป็นชาย ๕,๕๒๐ คน หญิง ๖,๑๗๔ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๕๑๓  คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรเทศบาลเมืองนครปฐมสามารถแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

 ชาย

 หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

บ้านหุบชบา

๖๒๔

๗๑๐

๑,๓๓๔

๔๔๘

บ้านทุ่งนาสร้าง

๖๗๙

๗๒๖

๑,๔๐๕

๖๑๑

บ้านปิ่นเกลียว

๔๙๔

๕๕๙

๑,๐๕๓

๗๘๔

บ้านนาข้าวสุก 

๖๑๓

๗๐๗

๑,๓๒๐

๔๑๕

บ้านนาขุม  

๑,๑๒๔

๑,๒๗๓

๒,๓๙๗

๑,๑๔๘

บ้านทุ่งเผาเต่า

๔๗๓

๔๗๙

๙๕๒

๒๓๖

บ้านทุ่งน้อย

๖๗๘

๗๖๖

๑,๔๔๔

๗๖๔

๑๐

บ้านนาหุบ 

๘๖๐

๙๖๗

๑,๘๒๗

๗๘๕

รวม

๕,๕๔๕

๖,๑๘๗

๑๑,

๕,๑๙๑

ที่มา  สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐม  ณ  วันที่  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗

 

26/10/2016

2821

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com