สภาพทางเศรษฐกิจ


Logo เทศบาล

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

     - ผู้ประกอบการโต๊ะจีน, รับจ้างโต๊ะจีน, รับจ้างทั่วไป, ทำสวน, เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย, รับราชการ ,ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และทำการเกษตร

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

ธนาคาร

-

 แท่ง

โรงแรม

-

 แท่ง

ปั้มน้ำมัน

 แท่ง

ปั้มแก๊สหรือก๊าซ

-

 แท่ง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

๑๐

 แท่ง

โรงสี

-

 แท่ง

 

26/10/2016

1816

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com