สภาพทางสังคม


Logo เทศบาล

 

สภาพทางสังคม
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสร้าง
 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา
 แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
 แห่ง
แหล่งเรียนรู้ชุมชน
 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์
 แห่ง
มัสยิด
-
 แห่ง
ศาลเจ้า
 แห่ง
โบสถ์
-
 แห่ง
สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสร้าง
 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน
-
 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
 แห่ง

 

26/10/2016

1642

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com