ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมการออกตรวจประเมินร้านค้า สถานที่สะสมอาหาร โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ อสม. ประจำหมู่บ้านในการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามแบบตรวจของกรมอนามัย จึงขอให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับการตรวจโดยกำหนดการตรวจจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

30/01/2018

1882

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com