คู่มือประชาชน สำหรับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์


คู่มือประชาชน สำหรับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/44/20181114041648.pdf

 

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20181115040845.pdf

 

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20181115041100.pdf

01/11/2018

724

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com