เกี่ยวกับเทศบาล


ข้อมูลทั่วไป

 

 
 

๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลเมืองนครปฐม

 

๑.๑  สภาพทั่วไปของตำบล

     เทศบาลเมืองนครปฐม เป็นหน่วยราชการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  เป็นเทศบาลเมืองนครปฐม ลงวันที่ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ปัจจุบันนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนภายในตำบลนครปฐม   ตามมาตรา  ๔๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒        

 

ดวงตราเทศบาลเมืองนครปฐม

     สัญลักษณ์ดวงตราเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นรูปวงกลม  ด้านขอบบนมีคำว่า “เทศบาลเมืองนครปฐม”  ด้านขอบล่างมีคำว่า  “ จังหวัดนครปฐม ”  และมีรูปมัดข้าวตรงด้านข้างทั้งสองด้าน  ซึ่งมัดข้าวแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  ภายในวงกลมมีรูปองค์พระปฐมเจดีย์  พระร่วงโรจนฤทธิ์  และโต๊ะจีน  โดยองค์พระปฐมเจดีย์แสดงให้เห็นถึงสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงอำเภอเมืองนครปฐม  ส่วนพระร่วงโรจนฤทธิ์  แสดงให้เห็นถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมเคารพนับถือศรัทธา  ส่วนโต๊ะจีน  แสดงให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมซึ่งมีอาชีพโต๊ะจีนเลื่องชื่อจำนวนมาก  

๑.๒  ที่ตั้งและอาณาเขต

     เทศบาลเมืองนครปฐม  ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๑๑๗ หมู่ที่  ๒  ตำบลนครปฐม   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลนครปฐมทั้งตำบล  จำนวน  ๘  หมู่บ้าน ตำบลนครปฐมมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน  ๒๒.๒  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   ๑๓,๘๗๕  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตาก้อง และตำบลทัพหลวง
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ่อพลับ และตำบลมาบแค
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง

แผนที่ ที่ตั้งและอาณาเขต

๑.๓  แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๘  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

-  หมู่ที่  ๑  บ้านหุบชบา
-  หมู่ที่  ๒  บ้านนาสร้าง   
-  หมู่ที่  ๓  บ้านปิ่นเกลียว  
-  หมู่ที่  ๔  บ้านนาข้าวสุก  
-  หมู่ที่  ๕  บ้านนาขุม  
-  หมู่ที่  ๖  บ้านทุ่งเผาเต่า  
-  หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งน้อย  
-  หมู่ที่  ๑๐  บ้านนาหุบ

แผนที่เขตการปกครอง

๑.๔  ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม เป็นพื้นที่ราบลุ่มดินดำเหมาะแก่การเกษตรกรรม เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เหมาะแก่การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานโดยอาศัยแหล่งน้ำในคลองชลประทานที่ไหลผ่านในการทำการเกษตรได้ตลอดปี

๑.๕  ลักษณะภูมิอากาศ

     มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง  แบ่งเป็น  ๓  ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  ฤดูฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

๑.๖  ประชากร

     ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมมีครัวเรือน  ๕,๑๒๗  ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น  ๑๑,๖๙๔  คน  แยกเป็นชาย ๕,๕๒๐ คน หญิง ๖,๑๗๔ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๕๑๓  คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรเทศบาลเมืองนครปฐมสามารถแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

 ชาย

 หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

บ้านหุบชบา

๖๒๔

๗๑๐

๑,๓๓๔

๔๔๘

บ้านทุ่งนาสร้าง

๖๗๙

๗๒๖

๑,๔๐๕

๖๑๑

บ้านปิ่นเกลียว

๔๙๔

๕๕๙

๑,๐๕๓

๗๘๔

บ้านนาข้าวสุก 

๖๑๓

๗๐๗

๑,๓๒๐

๔๑๕

บ้านนาขุม  

๑,๑๒๔

๑,๒๗๓

๒,๓๙๗

๑,๑๔๘

บ้านทุ่งเผาเต่า

๔๗๓

๔๗๙

๙๕๒

๒๓๖

บ้านทุ่งน้อย

๖๗๘

๗๖๖

๑,๔๔๔

๗๖๔

๑๐

บ้านนาหุบ 

๘๖๐

๙๖๗

๑,๘๒๗

๗๘๕

รวม

,๕๔๕

,๑๘๗

๑๑,

,๑๙๑

 

ที่มา  สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐม  ณ  วันที่  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑ อาชีพ

     - ผู้ประกอบการโต๊ะจีน, รับจ้างโต๊ะจีน, รับจ้างทั่วไป, ทำสวน, เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย, รับราชการ ,ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และทำการเกษตร

๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

ธนาคาร

-

 แท่ง

โรงแรม

-

 แท่ง

ปั้มน้ำมัน

 แท่ง

ปั้มแก๊สหรือก๊าซ

-

 แท่ง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

๑๐

 แท่ง

โรงสี

-

 แท่ง

๓.  สภาพทางสังคม

๓.๑  การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสร้าง

 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา

 แห่ง

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง

 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

 แห่ง

แหล่งเรียนรู้ชุมชน

 แห่ง

๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์

 แห่ง

มัสยิด

-

 แห่ง

ศาลเจ้า

 แห่ง

โบสถ์

-

 แห่ง

๓.๓  สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสร้าง

 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน

-

 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

 

09/12/2016

8992

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com