สมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.


          ตามที่ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ(ในวันและเวลาราชการ)

          เทศบาลเมืองนครปฐม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน  ณ  สำนังานทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐม ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ในวันและเวลาราชการ  

          

13/11/2019

782

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com