สวดมนต์ข้ามปี 2563 วิถีพุทธ วิถีไทย


พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวนขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์เจริยภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยกำหนดให้มีการจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 มกราคม 2563 

         จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อวัดที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

 

https://nakhonpathom.wixsite.com/newyear2020

23/12/2019

846

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com