การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  1. จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวัน ที่ถูกให้ออกจากงานหรือยุติการจ้างงาน
  2. จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน ที่นายจ้างชะลอการจ่ายเงินหรือลดเงินค่าจ้างตามจำนวนวันทำงานหรือถูกเลิกจ้าง
  3. จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับส่วนแบ่งจากการขาย
  4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดประกาศปิด

สามารถยื่นข้อมูลของท่านได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม 

30/03/2020

792

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com