ขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน


     ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2016  ได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับการบริการจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศขยายระยะเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ในทุกท้องที่  จากเดิมภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ต้องขอมีบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 

02/04/2020

12943

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com