รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลเมืองนครปฐม


ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม

เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลเมืองนครปฐม

           เทศบาลเมืองนครปฐม จึงประกาศรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควีด-19) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

           ๑. ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

           ๒. ถูกนายจ้างลดวันทำงาน ลดเวลาทำงาน เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19)

           ๓. ธุรกิจส่วนตัวถูกปิด เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19)

           ๔. ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ รายได้ลดลงเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

           โดยให้ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพต่อเทศบาลเมืองนครปฐม ณ สำนังานเทศบาลเมืองครปฐม ตั้งแต่วันที่  ๒๒ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการช่วยหลือซ้ำซ้อนจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นลงทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด

 

           อนึ่ง การติตต่อเข้ามาภายในสำนักงานเทศบาลมืองนครปฐม ผู้ยื่นลงทะเบียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสำนักงานเทศบาล

 

 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/47/20200508110723.pdf

22/04/2020

709

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com