โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ


                  การดำเนินการโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2563 ตามประกาศอำเภอเมืองนครปฐม  เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563   ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-8411  รับสมัครระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/48/20200521090252.pdf

21/05/2020

682

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com