ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ


ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากตำรัยบาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/48/20200521113955.pdf

21/05/2020

510

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com