แนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมี


            กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแนะนำกรณีที่มีการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ละอองฝอยฟุ้งกระจายหากฉีดพ่นในประชาชนที่เข้าข่ายป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ประชาชนทั่วไปได้

            กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อโรค  ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของสารเคมี ความเป็นพิษหรือผลกระทบต่อสุขภาพ ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นผิว ปริมาณ และระยะวลา การตกค้างในสภาพแวดล้อม รรมทั้งสารเคมีนั้นต้องได้รับอนุญาต หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรมการอาหารและยา รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/51/20200527041255.pdf

27/05/2020

557

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com