ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕'๖๓ (การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ)


 

ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕'๖๓ (การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ)  ลงวันที่ 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/50/20200608041415.pdf

26/10/2016

241

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th