แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/52/20200624040816.pdf

26/10/2016

615

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com