รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20200625030503.pdf

27/03/2020

328

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com