รายงานความเสี่ยงตามภารกิจในแผนยุทธศาสตร์


รายงานความเสี่ยงตามภารกิจในแผนยุทธศาสตร์

กองการศึกษา  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/62/20200709053740.pdf

กองคลัง  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/62/20200709053802.pdf

กองช่าง  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/62/20200709053817.pdf

กองสาธารณสุข  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/62/20200709053853.pdf

สำนักปลัด  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/62/20200709053835.pdf

26/10/2016

658

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com