ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญหาการแพทย์แผนไทย


           กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยืทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญหาการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/48/20200722032252.pdf

22/07/2020

483

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com