ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


เทศบาลเมืองนครปฐม ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ส.ค. 63 ก่อนเวลา 12.00 น. 

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 16.30 น.

โดยดำเนินการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 10 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น.

04/08/2020

933

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com