ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


ตามที่เทศบาลเมืองนครปฐมได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศรับสมัครของเทศบาลเมืองนครปฐม ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นั้น

เทศบาลเมืองนครปฐม จึงขอขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

13/08/2020

802

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com