ประกาศ ทม.นฐ. เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563


ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม  เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 
  1. ปัจจุบันเทศบาลเมืองนครปฐม ได้มีการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ของผู้เสียภาษีออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กรณีเช่นนี้ ผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายแต่อย่างใด
  2. หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือจากเทศบาลเมืองนครปฐม แล้วเห็นว่าถูกต้องให้มาชำระเงินได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. หากผู้เสียภาษียังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองนครปฐม ให้ท่านทยอยมาตรวจสอบและขอรับเอกสาร พร้อมชำระเงินได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

                                        

28/08/2020

1115

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com