ภาพกิจกรรม

การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th