ภาพกิจกรรม

โครงการประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565

เทศบาลเมืองนครปฐมได้จัดประชุมประชาคมตำบล ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th