ภาพกิจกรรม

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครปฐม

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครปฐม

                   ด้วยรัฐบาลไทย สำนักงาน น.ปช. ร่วมมืยคับกาดีทุภาคส่วนกำหนตจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายได้แนวคิด "Zero Talerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โตยขอความอนุคราะห์ผู้ว่ราขการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการดำเนิงานหามยุทธศาสตร์ชาศิวตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด เป็นประธานในการจัตกิจกรรมวันต่อต้านครรับชั่นสากล (ประเทศทย) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการจัดงานให้สอคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นำโดย นายณัทพงศ์  ถ้ำเพชร์  นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
 

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com