ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2565

                          เทศบาลเมืองนครปฐมได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน  2565  เวลา 09.00 น.  (ผ่านระบบ Google Meet)  เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเทียง และให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

โครงการฯ  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/54/20220427113742.pdf
รายงานผลโครงการฯ http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/54/20220429112402.pdf

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com