สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม

นายวิสูตร จันทร์ประเสริฐ

ประธานสภานายดำรงค์ ขุนณรงค์

รองประธานสภา


นางสุภา บุทธยักษ์

เลขานุการสภาเขต 1
นายวิสูตร จันทร์ประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายมาลัย นกดารา

สมาชิกสภาเทศบาล


นายณัฐพงษ์ ถ้ำเพชร์

สมาชิกสภาเทศบาลนายไพบูลย์ มลคล้ำ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายวรพรรณ สามทองกล่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุรศักดิ์ ศานติบูรณกุล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2นายดำรงค์ ขุนณรงค์

สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมหวัง แก้วเขียว

สมาชิกสภาเทศบาล


นางจรัสพร โฮกอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาลน.ส.อุไรรัตน์ เสถียรพานิช

สมาชิกสภาเทศบาล


นายบรรจง ภู่แก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมนึก ศิริสุขโภคา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3นายคมสันต์ หัวใจฉ่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายจำรัส สนประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายสรายุทธิ์ อุทัยฉาย

สมาชิกสภาเทศบาลนายเตียมใส ชุณหหิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาล


นางพิสมัย จันทรอัมพร

สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิศล สุขสำราญ

สมาชิกสภาเทศบาล