ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

โครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (งวดที่ 1)

ตามที่เทศบาลเมืองนครปฐม ได้มีโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สถ.ศพด.๓) (ตอกเข็ม) รายละเอียดตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  นั้น

บริษัท บุญโสฬสคอนสตรัคชั่น  จำกัด  ได้เป็นผู้รับจ้าง  ตามสัญญาจ้างเลขที่     ๑๕/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘

บัดนี้ บริษัท บุญโสฬสคอนสตรัคชั่น  จำกัด  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ(ตอกเข็ม) (งวดที่ ๑) งานปรับพื้นที่วางผัง ตอกเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราบเสาตอม่อ คานคอดิน หล่อพื้น คสล.บันได วาง sleeve ท่อเมนต่างๆภายในอาคาร และได้ทำการตรวจรับในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

หน้า